U našem centru veliku pažnju posvećujemo prevenciji govorno-jezičkih poremećaja i ranoj stimulaciji jezičkog razvoja dece kroz savetodavni rad sa trudnicama i porodiljama.

Individualni logopedski tretman zauzima centralno mesto u logopedskom radu. Od njegovog kvaliteta zavisi i sam oporavak govorno-jezičke funkcije. Poštujući razvojne norme i lične karakteristike svakog deteta i upotreba najsavremenije logopedske opreme za digitalno procesiranje zvuka  Behringer logopedskog seta učinili smo naš logopedski tretman veoma kvalitetan i efikasan u otklanjanju govorno-jezičkih smetnji  kao što su:

  • Dislalija (nepravilan izgovor glasova, omisija-izostavljanje, supstitucija-zamena glasova i distorzija-neadekvatan izgovor glasa)
  • Razvojna disfazija (poremećaj sposobnosti da se razume, izrazi ili struktuira jezička misao)
  • Dete ne govori (dete ima 2,3 ili 4 godine i ne priča)
  • Alalia (potpuna nerazvijenost govora i jezika)
  • Mucanje
  • Dyslexia i disgraphija (poremećaj čitanja i pisanja)
  • ADHD/ADD (hiperaktivnost sa i bez poremećaja pažnje)
  • Rana jezička stimulacija za progovaranje kod dece iz riziko trudnoća iranih razvojnih smetnji
  • Jezičke radionice za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja dece i njihova priprema za školu.

Uslugu savetodavnog rada logopeda pružamo i svima koji u fokusu svog rada imaju dete ( vaspitačima,učiteljima, pedagozima..)

Naše stručno iskustvo i dodatno obrazovanje je doprinelo da Vam možemo pružiti preciznu i potpunu dijagnostiku govorno-jezičkih poremećaja.

Dijagnostika govorno-jezičkih poremećaja započinje uzimanjem anamnestičkih podataka od roditelja,opservacijom ponašanja deteta i primenom niza standardizovanih testova.

Sve ovo je neophodno za precizno planiranje programa rehabilitacije i osmišljavanje logopedskog tretmana koji je prilagođen svakom detetu i njegovim individualnim potrebama zavisno od tipa, stepena i oblika smetnje koju dete ima.

Obzirom na kampleksnost govorno-jezičke patologije nekada je neophodno mišljenje i procena specijalista iz srodnih oblasti. Za vas je organizujemo u našem centru kroz konsultativne preglede.